ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ HORIZON CUP
VOLUNTEERS REGISTRATION FORM FOR HORIZON CUP
Όνομα / Fist Name:   *
Επώνυμο / Last Name:   *
Φύλο / Gender:   *
Ημ. Γέν. / Birth Date:   *
Email:   *
Ταχ. Διεύθυνση / Post Address:   *
Τ.Κ. / Post/ZIP Code:   *
Πόλη / City:   *
Τηλέφωνο Επικοιν./ Contact Phone:   *
 
Εκπαίδευση / Education:   *
Ξένη Γλώσσα / Second Language:  
Δίπλωμα Οδήγησης / Driver's Licence:  
Επαγγελματική Κατάρτηση:  
Professional Training:  
Άλλες Δεξιότητες / Other Skills:  
Εμπειρία σε Αθλητικές Διοργανώσεις:  
Experience in Sports Events:  
Παρατηρήσεις / Notes:  
*